2020-80

05/10/2020

SİRKÜLER NO : 2020-80

Gümrük Yönetmeliği'nin teminat hükümlerinde değişiklikler yapılmıştır.

 Yapılan değişiklikle antrepo işleticilerinin götürü teminat uygulamasından yararlanabileceği hükmü getirilmiş olup. Antrepo işleticilerince yararlanılacak götürü teminata ilişkin olarak mülga 527 nci madde yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenlemeler, aşağıdaki gibi özetlenebilir:

-Antrepo işleticilerince, antrepo rejiminde kullanılmak üzere götürü teminat verilebilecektir.

-Götürü teminata ilişkin düzenleme "akaryakıt antrepoları’’ ile ‘’4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı liste kapsamı eşya" yı kapsamamaktadır.

-Götürü teminat verilen antrepoya konulan eşya için başka bir teminat aranmayacaktır.

- Birden fazla antreposu bulunan antrepo işleticilerince, birden fazla antrepoyu kapsayacak şekilde yaygın götürü teminat verilebilecektir.

- Yaygın götürü teminat verilen antrepolara konulan eşya için başka bir teminat aranmayacaktır.

Değişiklikler, 01/11/2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-1.htm

Dosyalar

2020-80

İstanbul