2020-86

09/11/2020

SİRKÜLER NO : 2020-86

Bazı tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 2021/18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğ sadece serbest dolaşıma girecek ürünleri kapsamakta olup, Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen ürünleri ve Dâhilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünleri kapsamamaktadır.

Tebliğ'in yürürlüğe gireceği 01.01.2021 tarihinden itibaren ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılacaktır.

Başvuru sırasında ürünleri tanıtıcı görsel doküman TAREKS’e yüklenecektir.

Gümrük beyannamesinin tescili öncesinde TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, fiili denetime tabi tutulacak ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenecektir.

 01.01.2021 tarihi itibariyle Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/15) yürürlükten kaldırılacaktır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201107-3.htm

Dosyalar

2020-86

İstanbul