2020-88

17/11/2020

SİRKÜLER NO : 2020-88

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.

Kanun, diğer kamu alacaklarının yanı sıra 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin hükümler içermektedir.

Gümrük alanı ilgili yapılandırmalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Daha önceki yapılandırmalardan farklı olarak bu kez sadece kesinleşmiş alacaklar kapsamda bulunmaktadır.

 İdari itiraz, ve dava yoluna  gidilmiş olması nedeniyle  henüz kesinleşmemiş alacaklar kapsamda olmayacaktır.

7256 Sayılı Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrası gereğince;

17.11.2020 itibarıyla (bu tarih dahil);

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının yüzde 50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 50'sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan yüzde 70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, vadesi 31.12.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarelerince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle;

a) Tutarı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların,

b) İdari para cezalarında 150 Türk lirasını aşmayanların,

c) Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların

tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/12/2020 tarihine kadar gümrük idarelerine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),  diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden  ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi şarttır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm

Dosyalar

2020-88

İstanbul