2020-92

10/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-92

Gümrük Yönetmeliği'nin "Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler" başlıklı 205.maddesinin menşe şahadetnamesi aranmayacak durumları düzenleyen 4. fıkrasının ç bendinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişiklik, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

YENİ HALİ

“ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,” menşe şahadetnamesi aranmaz.

ESKİ HALİ

’ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,’’ menşe şahadetnamesi aranmaz.

 

Değişikteki en önemli husus; ATR yanında menşe şahadetnamesi istenmemesi esas olmakla beraber ’1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 47. Maddesi hükmünün saklı tutulmasıdır. Yani bu maddeye göre menşe şahadetnamesi istenebilecektir. Eski durumda, bakanlıkça belirlenen risk kriterlerine göre menşe şahadetnamesi istenebilmekteydi.

 

‘’1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ( Gümrük Birliği Kararı )

BÖLÜM III (TİCARİ KORUNMA ARAÇLARI)

Madde47

Önceki maddelerde öngörülen ticaret politikası önlemlerine tabi tutulan ürünlerin ithaliyle ilgili işlemlerin tamamlanması sırasında ithalatçı Devlet'in mercileri ithalatçıdan gümrük beyannamesinde söz konusu ürünlerin menşeini göstermesini ister.

Ciddi ve sağlam gerekçelere dayanan kuşkular nedeniyle kesinlikle gerekli görülmesi halinde, söz konusu ürünün gerçek menşeini saptamak için destekleyici ek kanıtlar istenebilir.’’

 

SONUÇ VE YORUM: Her ne kadar; ‘’bakanlıkça risk kriterleri uyarınca saptanan saklı kalmak kaydıyla’’ gibi muğlak bir ifade yürürlükten kalkmış olsa da, bu yönetmelik değişikliğini net ifadelerle açıklayan bir genelge v.b yayımlanmadıkça, 1/95. Sayılı kararın 47. Maddesi gerekçe gösterilerek; ATR yanında menşe şahadetnamesi hem ithalat aşamasında gümrük idareleri tarafından, hem de sonradan kontrollerde denetim elemanları tarafından istenebilir.

Dolayısıyla, konuyla ilgili net ifadelerle hangi somut durumlarda menşe şahadetnamesi isteneceğini açıklayan bir genelge v.b yayımlanmaz ise 01.01.2021 tarihinden itibaren ATR yanında mutlaka menşe şahadetnamesi getirilmesi, ek vergilere katlanmamak için önemli ve gerekli olacaktır.

 

EK NOT (05.01.2021):   01.01.2021 tarihi itibariyle ATR dolaşım belgesi eşliğinde yapılan ithalatlarda , ticaret politikası önlemleri uygulanmayan ( İGV ve korunma önlemi olmayan EMY'ler  -ABD, GTS EMY'leri gibi- , ticaret politikası önlemi değilidir. ) eşyalarda menşe şahadetnamesi istenmemekte ve gerekmemektedir. Bu bakımdan , ATR yanında yalnızca menşe bazlı ticaret politikası önlemi ( anti-damping, korunma önlemi olan EMY )  uygulanan ithalatlarda menşe şahadetnamesi gerekebileceği söylenebilir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201210-14.htm

 

Dosyalar

2020-92

İstanbul