2020-95

30/12/2020

SİRKÜLER NO : 2020-95

2020-86 sirküler ile daha önce duyurusunun yapmış olduğumuz Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18’ de ve ekli eşya listesinde değişiklikler yapılmıştır

-Tebliğin yürürlüğe girişi 1 Mart 2021’e ertelenmiştir.

-İlk listedeki çok sayıda eşya, yeni listede bulunmamaktadır. Örneğin; ilk listede yer alan 41. Fasıl,55. Fasıllar bu listede tamamen yoktur. Yine, ilk listedeki diğer fasıllarda denetime tabi ürün listesi belli GTİP’lerle sınırlandırılmıştır.

-Tebliğ kapsamındaki ürünlerin ithalatta insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu denetlenecektir.

-TAREKS başvurusu aşamasında, kullanıcı tarafından ürünleri tanıtıcı görsel dokümanın TAREKS’e yüklenmesine ilişkin fıkra kaldırılmıştır.

-Daha önce sadece 2009/15481 sayılı Kararın beşinci kısmında (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller) belirtilen şahsi eşya ve numunelerle sınırlandırılan kapsam dışı uygulaması 2009/15481 sayılı  Kararın beşinci kısmında belirtilen eşyanın tümü için geçerli olacaktır.

- Fiili denetim maddesinin 3.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Fiili denetime yönlendirilen ürünlerden Denetmen tarafından numune alınır. Ürün numuneleri, Ek-1’de belirtilen mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ücreti ithalatçı tarafından ödenmek üzere, teste tabi tutulması için akredite bir laboratuvara gönderilir.”

-Fiili denetime sevk edilen eşya için TAREKS’e yüklenmesi gerekenler listesine; 

“Ürünlerin 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendiriciler ve azo boyar maddelere ilişkin şartları sağladığını gösterir test raporu ve ürünleri tanıtıcı doküman” eklenmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201230-5.htm

İstanbul