2021-12

18/02/2021

SİRKÜLER NO : 2021-12

Gümrük Yönetmeliği'nin sonradan menşe ibrazına olanak veren Geçici 16. maddesinin 3.fıkrasının kapsamı genişletilmiştir.

 

Daha önce sadece "menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük" için menşe şahadetnamelerinin sonradan ibrazı mümkünken yapılan değişiklikle ilave gümrük vergisi ve tedarikçi beyanı da fıkra kapsamına alınmıştır.

 

Böylece 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş olan ve ilave gümrük vergisi yönünden tedarikçi beyanı/menşe şahadetnamesi gereken beyannameler için de 30 Haziran 2021 tarihine kadar menşe ibrazı imkanı tanınmış durumdadır.

Yönetmelik değişikliğinin bütünü aşağıdaki gibidir:

 

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 437 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(8) Kanunun 225 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildirimi, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebilir. Bu durumda, eşyanın çıkışına ilişkin bilgiler gümrük idaresince kontrol edildikten sonra çıkış bildirimi onaylanır.”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Bu fıkrayı değiştiren Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı

 

ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-21.htm

Dosyalar

2021-12

İstanbul