2021-15

07/04/2021

SİRKÜLER NO : 2021-15

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ithalat işlemlerinde  başvuruların elektronik ortamda yapılmasına ve işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) yürürlükten kaldırılmış ve yerine. bugün yürürlüğe giren 2021/21 sayılı yeni Tebliğ yayımlanmıştır.

 

Yetkilendirme başvurusu ve onayı başlıklı maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik özetleri aşağıdaki gibi olup, ilgililerin tüm tebliği okuması faydalı ve gereklidir.

 

--Eski tebliğde, yetkilendirme başvurusu için gerekli belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe posta yoluyla veya genel evraka elden teslim edilmek suretiyle iletilmesi gerekli iken, yeni Tebliğde belgeler Genel Müdürlüğe firmanın/kurumun/şahsın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ticaret Bakanlığı KEP adresine (ticaretbakanligi@hs01.kep.tr) de iletilebilecektir.

 

-Yeni tebliğde, imza sirkülerinin yerini  Sicil tasdiknamesi almıştır.

 

-Yetkilendirme başvurusunda gerekli belgelerden olan dilekçe, Firma/ Kurum/Şahıs Tanımlama Formu için "firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış " olma şartı aranmayacaktır.

 

-Vergi numarasının değişmesi durumunda, o firma için yetkilendirilen tüm kullanıcıların yetkilerinin Bakanlıkça re’sen iptal edileceğine ilişkin fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210407-26.htm

Dosyalar

2021-15

İstanbul