2021-19

28/05/2021

SİRKÜLER NO : 2021-19

 

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53)’nde 2021/32 sayılı tebliğ ile birtakım değişiklikler: yapılmıştır.

 

-Tebliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imza sirkülerinde” ibaresi “sicil tasdiknamesinde” olarak, “firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler” ibaresi “belge düzenlendiği sırada işletmeyi temsile yetkili olan” olarak değiştirilmiştir.

 

-Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının  (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“a) Sicil tasdiknamesi: 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği kapsamında işletmeyi temsile yetkili olanları gösterir belge örneği,”

 

-Aynı Tebliğinin 12 nci maddesinin başlığı “Denetim Birimlerine başvuru” olarak değiştirilmiştir.

 

-Aynı Tebliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(5) TAREKS’e beyan edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı ile firma müştereken sorumludur. Aksi bir durumun tespiti halinde, aykırı işlem yapan kullanıcı ve firmaya, fiilin ağırlığına göre müeyyide uygulanır.”

 

-Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ekonomi Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

 

-Aynı Tebliğde yer alan “Grup Başkanlığınca” ibaresi “Denetim Birimince” olarak, “Grup Başkanlığı” ibareleri “Denetim Birimi” olarak, “Grup Başkanlığına” ibareleri “Denetim Birimine” olarak değiştirilmiştir.

 

Değişlik tebliğ, tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210420-4.htm

Dosyalar

2021-19

İstanbul