2021-2

30/12/2020

SİRKÜLER NO : 2021-2

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün “İngiltere STA” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıda;

-Türkiye-İngiltere STA’sının 29.12.2020 tarihinde imzalandığı,

-STA’nın yürürlüğe giriş sürecinin devam ettiği ve konuyla ilgili başta yönetmelik yayımlanması olma üzere mevzuat hazırlık sürecinin de devam ettiği,

- Tercihli ticaret konu eşyanın menşe ispatında kullanılacak belgeler ( menşe beyanı ),

- 01.01.2021 tarihinden sonra konuyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanıncaya kadar yapılacak uygulamalar,

-Tercihli menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin yayımlanacak yönetmeliğe göre uygulama yapılacağı,

- Yönetmelik yayımlanıncaya kadar ibraz edilecek menşe beyanlarının uygunluğunun sonradan kontrolünün yönetmelik yayımlandıktan sonra yönetmelik hükümlerine göre yapılacağı,

- Tercihli tarife nedeniyle taviz uygulanacak vergilerde teminat işlemleri ( geçerli bir menşe belgesi ibraz edilir ise diğer ülke vergi oranlarına göre hesaplanacak vergilerin ( gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi ) teminata bağlanması ve yönetmelik yayımlandıktan sonra menşe kurallarına uygun olduğu tespit edilirse alınan teminatın iade edilmesi, uygun olmadığı tespit edilirse hazineye irad kaydedileceği hususu )  

- 31.12.2021’den önce sevk edilen, yolda olan veya gelen eşyaların durumu ( 01.01.2021’den önce düzenlenen ATR’ler dört aylık ibraz süresi dikkate alınarak kullanılabilecek olup bu tarihten sonra bu tip eşyalarla ilgili ATR’lerin ancak ‘’sonradan verilmiştir’’ olarak düzenlenebilecektir. Ayrıca, bu ATR’lerin ikinci nüsha olarak vize dilmesini gerektirir bir durum olursa bu işlem, en geç 01.05.2021’e kadar yapılabilecektir. )

-Türkiye’ye ithalatta geçerli olan kuralların aynı şekilde Türkiye’den İngiltere’ye ihracattaki eşyalar açısında da İngiltere tarafından uygulanacağı

hususları açıklanmıştır.

http://files.igmd.org.tr/doc/30122020-121934_ingiltere-stapdf.pdf

İstanbul