2021-23 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

19/07/2021

SİRKÜLER NO : 2021-23

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun  09.06.2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Gümrük alacaklarını ilgilendiren düzenlemeler, aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

 

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş , kesinleşmemiş veya dava safhasında , inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

 

Kesinleşmiş alacaklar:

 

Vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecektir.

 

Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar:

 

Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecektir.

 

İnceleme Safhasında Bulunan Alacaklar:

 

Vergilerin yarısı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi durumunda, vergi aslına bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde 85’i silinecektir.

• Henüz Gümrük İdaresince Tespit Edilmemiş Olan Kendiliğinden Bildirimi Yapılan Alacaklar:

 

Vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, faiz ve idari para cezalarının tamamı silinecektir.

 

 

Son Başvuru Tarihi:

 

Yapılandırmadan yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

Başvurular için Ticaret Bakanlığı’nın bu kanun ile ilgili çıkaracağı tebliğe göre hareket edilmelidir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

İstanbul