2021-24 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

19/07/2021

SİRKÜLER NO : 2021-24

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ( Karar Sayısı: 4191 ) ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305’ da önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Önemli değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

- Gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamayacak  makine ve teçhizat listesinin yer aldığı EK-8, Karar'a eklenmiştir. Buna göre EK 8’de yer alan eşyaların teşvik belgesi kapsamında ithalatında gümrük vergisi muafiyeti olmayacaktır.

 

- Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın teşvik belgesi kapsamında ithal edilemediği yatırımlara çimento yatırımları eklenmiştir.

 

 - EK-8'de bulunan eşyanın da kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecektir.

 

   -İlan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 m2 beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları Öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

 

-Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine yönelik yatırımlarda " sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması" ve " Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının elli milyon ABD Dolarının üzerinde olması" şartları aranmayacaktır.

 

-Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarları 2022 yılından itibaren ;1 inci ve 2 nci bölgelerde üçmilyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise birmilyon beşyüzbin Türk Lirası olacaktır.

 

-Faiz veya kâr payı desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği ,Sigorta primi desteği, Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar  başlıklı maddelerde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210629-7.pdf

İstanbul